Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
VEYLAU is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van een bestelling/opdracht van de klant. De algemene verkoopsvoorwaarden zoals hieronder beschreven zijn van toepassing op alle leveringen van diensten zowel als op de verkoop van goederen door VEYLAU verricht.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de koper/opdrachtgever aanvaard beschouwd. De koper/opdrachtgever wordt geacht afstand te doen van zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden wanneer deze tegenstrijdig zijn met de hierna vermelde verkoopsvoorwaarden, of indien hij een met de algemene voorwaarden van VEYLAU strijdig beding wenst in te roepen, zal hij overeenkomstig de bepaling van art. 1325 B.W. een schriftelijk bewijs voorleggen van akkoord omtrent de toepassing van die bepaling.

Artikel 2: Prijzen
Prijzen welke door VEYLAU in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 30 dagen. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro.

Tarieven door VEYLAU meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn.

Artikel 3: Leverings-, betaal- en protesttermijnen
De door VEYLAU opgegeven leveringstermijnen zijn informatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.

Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de koper/opdrachtgever binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan VEYLAU en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.

Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde producten en diensten in.

Facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele rente verschuldigd van 12% per jaar. De vervallen factuur wordt bovendien verhoogd met de kosten voor het verkrijgen van de betaling welke forfaitair wordt vastgesteld op 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR.

Artikel 4: Offline zetten van de website
VEYLAU kan, ofwel op eigen initiatief ofwel op initiatief van een derde, beslissen om een deel van de website of de gehele website tijdelijk of definitief offline te zetten, indien hij overtuigd is dat een wettelijke, reglementaire of contractuele regeling geschonden werd. De koper/opdrachtgever ziet af van eender welke schadevergoeding in geval VEYLAU hierbij een interpretatiefout maakte, tenzij er sprake is van een opzettelijke of zware fout. De tijdelijke of definitieve stopzetting van de dienstverlening, zoals beschreven in dit artikel, ontslaat de koper/opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling. VEYLAU behoudt zich tevens het recht de website offline te zetten wanneer de betaling van de hosting overeenkomst en/of domeinnaamregistratie niet tijdig voldaan werd.

Artikel 5: Rechten op de afbeelding
De koper/opdrachtgever levert alle afbeeldingen en andere media, zoals muziek, specifieke lettertypes, beeldmateriaal… voor het opmaken van de website en verklaart de rechten op deze te hebben. VEYLAU kan niet aansprakelijk worden gesteld mocht blijken dat de auteursrechten voor deze media worden geschonden.

Artikel 6: Hosting en domeinnaam

 • Hosting en domeinnaam wordt door ons verzorgd. De prijzen hiervoor kan u vinden op onze website veylau.be De prijs hiervan kan jaarlijst worden aangepast bij stijging of daling van de diensten waar wij zelf afhankelijk van zijn.
 • De termijn en dus ook verlengdatum voor hosting en domeinnaam start op het moment dat we starten met de bouw van uw website. Tijdens de bouw van de website ziet een bezoeker een “Website is in opbouw” scherm. Op het moment dat de website klaar is wordt de site in productie genomen. We doen er uiteraard alles aan om deze termijn zo kort mogelijk te houden. Voor een basis website zal dit maximum twee weken zijn.
 • De klant gaat een engagement aan voor hosting/domeinnaam/onderhoud van minimum 2 jaar. Het pakket wordt ieder jaar automatisch verlengd. Indien de klant het contract wenst stop te zetten gelden verschillende tarieven volgens moment van opzeg:
  1. Voor de 10de maand van het eerste jaar dient er een opzeg van 50% van het volgende jaar betaald te worden. De website zal gedeactiveerd worden op het einde van het eerste jaar. Indien u een directe deactivatie wenst kan dit ook, maar dit verandert niets aan het tarief.
  2. Na de 10de maand van het eerste jaar dient ook het tweede jaar volledig betaald te worden daar de kosten voor hosting en domeinnaam die wij zelf hebben ook per jaar lopen.
  3. Voor opzeg na het tweede jaar dient u dit twee maanden voor de verlengingsdatum aan te geven. Indien dit niet het geval is, wordt er opnieuw een volledig jaar aangerekend. U hebt dan zelf de keuze of de website direct offline gehaald wordt of deze blijft lopen tot de volgende verlengdatum.

Artikel 7: Stopzetting overeenkomst
Stopzetting van de overeenkomst kan na het tweede jaar (zie voorwaarden in artikel 6).

 • Domeinnaam
  Bij stopzetting van de overeenkomst geef je duidelijk aan wat er dient te gebeuren met de domeinnaam. Indien je deze zelf wenst te behouden mailen we de transfercode naar u. U dient deze zelf te verhuizen voor aanvang van de volgende verlengdatum.
 • Website
  Er kan een website-back up gestuurd worden. De link om deze te downloaden is 7 dagen geldig na het versturen. De kostprijs hiervoor bedraagt €75.
  Weet dat bepaalde modules in uw website onder licentie vallen en dat het mogelijk is dat deze niet werken indien u deze site zou installeren op een eigen webhost. Verder zijn wij ook niet verantwoordelijk voor de implementatie van deze back-up op uw eigen host.

Artikel 8: Overmacht
We zijn afhankelijk van overigens betrouwbare partners voor de hosting en domeinnamen, maar ook voor het leveren van bepaalde softwaremodules.

Overmacht in situaties zoals hostingproblemen, stakingen, technische problemen of andere situaties van overmacht waar VEYLAU geen controle heeft, ontheffen VEYLAU van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is.

Artikel 9: Back-up
Standaard bieden wij geen back-up aan voor de klant. Dit kan wel op vraag en maat voorzien worden. De klant is zelf verantwoordelijk backups te nemen via het hosting account. Eventuele zelf genomen backups door de hosting firma kunnen ontoereikend zijn voor eventuele problemen op te lossen.

Artikel 10: Realisaties en verwijzing

 • De geleverde dienst wordt opgenomen op de site Veylau op de pagina realisaties. Dit met een screenshot en verwijzing naar de gemaakte website
 • Op de gemaakte website zal er een verwijzing zijn naar Veylau. Dit is meestal een link in de footer met de tekst: Webdesign door Veylau

Artikel 11: Exclusieve bevoegdheid en toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten gesloten met VEYLAU is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting is de rechtbank van Kortrijk exclusief bevoegd.

Artikel 12: Overige bepalingen
VEYLAU onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of bestanden van de koper/opdrachtgever en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij VEYLAU hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de koper/opdrachtgever handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze algemene voorwaarden. VEYLAU is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Huidige versie is in voege getreden op 1 december 2020 en blijft onbeperkt geldig tot een versie met recentere datum ter beschikking gesteld wordt.